Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO ____________

 1. Administrator danych i definicje

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników Sklepu Internetowego, zwany także Sprzedawcą, jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe  MAT MAT Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Odłogi 31 , 03-037 Warszawa, posiadającej numer REGON: 011053284, NIP: 5240004224, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy   dla m.st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000196377, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych – wpłaconym w całości).
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych odbywa się:
 • Listownie pod adresem: PPH MAT MAT Sp. z o.o. ul. Odłogi 31, 03-037 Warszawa,
 • Telefonicznie pod numerem _________
 • Emailowo pod adresem: biuro@matmat.pl.
 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  wchodząca na stronę/strony Sklepu internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies;
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 3. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod nazwą domeny: _______.pl za pośrednictwem, którego Klient/Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 4. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi/Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta/Użytkownika.
 5. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta/Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient/Użytkownik może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

 

 1. W celu realizacji umowy sprzedaży na odległość Sprzedawca przetwarza następujące informacje:
 • dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności w sklepie internetowym, w tym na jego poszczególnych podstronach;
 • o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania dedykowanych ofert produktów oraz usług dla Klienta, Użytkownika.
 1. Informacje przetwarzane przez Administratora danych nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie przepisów RODO.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa telekomunikacyjnego lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Klienta/Użytkownika ze Sklepu internetowego.
 • Działania marketingowe Administratora danych

Na stronie Sklepu internetowego Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator danych jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Klientów/Użytkowników, Klienci/Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie/stronach Sklepu internetowego.

 1. Odbiorcy danych użytkowników

Administrator danych ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora danych, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR.

 1. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

                       Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 • dostępu (art. 15 RODO) – uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • do otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust.3 RODO) – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;
 • do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO) – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
 • do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
 • do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi danych, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 • do sprzeciwu (art. 21 RODO) – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator danych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator danych będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;
 • do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 1. Aby skorzystać z uprawień wymienionych w ust. 1 (powyżej), osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 • Prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Każdy Użytkownik/Klient, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
 2. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. telefonicznie: 606-950-0000 (godziny pracy infolinii dostępne pod adresem https://uodo.gov.pl/p/kontakt)
 • Zmiany Polityki Prywatności

Polityka prywatności i cookies może być w każdym czasie zmieniana przez Administratora danych, w tym  uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora danych w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Klientom/Użytkownikom. O wszelkich zmianach Polityki prywatności i cookies Użytkownik/Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wyświetloną na stronie www._________pl , lub w inny, właściwy sposób, i poproszony o zapoznanie się ze zaktualizowaną polityką.

 1. Cookies

 

 1. Pliki „cookies” („ciasteczka”) to pliki tekstowe zapisywane w przeznaczonym do tego miejscu na dysku twardym urządzenia Użytkownika/Klienta (np. komputer, tablet, smartfon itp.) z używanego nośnika (Internet, aplikacje itp.), gdy Użytkownik/Klient przegląda treść lub materiały reklamowe online. Pliki cookies umożliwiają  zidentyfikować urządzenie, na którym są przechowywane, śledzić aktywność użytkownika nośnika i dostarczać informacje, o tym jakie są preferencje Użytkownika/Klienta lub informacje, jakie Użytkownik/Klient wcześniej wpisał w formularzach. Dane te są przechowywane, dopóki pliki cookies pozostają ważne lub są przechowywane. Niektóre pliki cookies są niezbędne do korzystania z nośnika, inne optymalizują i dostosowują prezentowaną treść, inne prezentują reklamy.
 2. Pliki cookies nie identyfikują Użytkownika/Klienta bezpośrednio, ale identyfikują przeglądarkę lub urządzenie. Informacje o treści wyświetlanej na nośniku jest bezpośrednio powiązana z identyfikatorem w plikach cookies. Gdy Użytkownik/Klient przegląda treści na danym nośniku, ten identyfikator zapisuje rodzaje i liczbę odsłon strony oraz interakcje na stronie (np. liczba kliknięć); w ten sposób możliwe jest śledzenie akcji użytkownika wykonywanych podczas przeglądania nośnika.
 3. Stosowanie plików cookies umożliwia powiązanie danych przeglądania z profilem Użytkownika/Klienta, bez względu na urządzenie, jakiego używa, dzięki technologii wymiany plików cookies wdrożonej przez partnerów, którzy tworzą te pliki, agencje informacyjne lub firmy zajmujące się reklamami cyfrowymi, aby można było śledzić podróż użytkownika bez względu na to, jakiego urządzenia lub nośnika używa.
 4. Podczas przeglądania naszej Sklepu internetowego, może dojść do instalowania różnych  plikow  cookies na  urządzeniu Użytkowanika/Klienta i przetwarzaniu  danych  osobowych  w nich zawartych. Pliki cookies dostarczają Administratorowi  danych  informacje  o aktywności, preferencjach lub urządzeniach Użytkowanika/Klienta. Pliki cookies pomagają Administaratorowi danych  zapewnić prawidłowe wyświetlanie treści i poprawne działanie strony na której zamieszczony jest Sklep internetowy. Pliki cookies umożliwiają też Użytkownikowi/Klientowi  dostęp do spersonalizowanej oferty produktów i usług Administratora danych. Każdy Użytkownik/Klient ma  możliwość dezaktywacji niektórych plików cookies używanych na stronie.
 5. Wśród plików cookies użytkowanych w Sklepie internetowym znajdują się:
 • Techniczne pliki cookies. Niezbędne dla sprawnego działania Sklepu internetowego, w związku z czym nie mogą one zostać dezaktywowane. Pliki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym umożliwiają Użytkownikowi/Klientowi  dostęp do poszczególnych stron i informacji o produktach, składanie zamówień oraz korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu internetowego. Dodatkowo pozwalają ona Administratorowi danych  skutecznie zapobiegać próbom dokonania oszustwa.
 • Pliki cookies służące bezpieczeństwu płatności. Pozwalają zapobiegać oszustwom płatniczym.
 • Pliki cookies służące do personalizacji. Pozwalają Administratorowi danych proponować produkty, usługi oraz treści najlepiej odpowiadające preferencjom Użytkownika/Klienta, a także umożliwiać mu korzystanie z proponowanych przez Administratora danych ofert promocyjnych. Akceptując te pliki cookies, Użytkownik/Klient uzyskuje  możliwość korzystania ze spersonalizowanej wersji strony zawierającej bardziej bogatą treść.
 • Analityczne pliki cookies. Pozwalają Administratorowi danych oceniać i analizować ruch w Sklepie internetowym (liczba połączeń, wyświetleń, średni czas spędzony na stronie itp.) w celu poprawienia jej funkcjonowania. Akceptując te pliki cookies, Administrator danych uzyskuje możliwość usprawnić działanie Sklepu internetowego.
 1. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach, Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).
 1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta/Użytkownika Sklepu uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Zamknij” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy albo poprzez zamknięcie tego komunikatu.
 2. Zgoda, o której mowa w poprzednim punkcie, może obejmować wyłącznie wybrane pliki cookies. W takim przypadku Klient/Użytkownik Sklepu internetowego powinien skorzystać z opcji: „Ustawienia plików cookies”, dostępnej w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy. Jednocześnie Administrator danych zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta/Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Sklepu internetowego.
 3. Jeżeli Klient/Użytkownik Sklepu internetowego nie wyraża zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z plików cookies, może skorzystać z opcji: „NIE WYRAŻAM ZGODY”, dostępnej również w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Sklepu internetowego).
 4. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.
 6. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Użytkownika.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Klienta/Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;
 • określania profilu Klienta/Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Klienci/Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów Sklepu internetowego.
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/Użytkownik korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 5. Administrator danych rekomenduje Klientowi/Użytkownikowi zapoznanie się z zasadami polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach np.: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.  
 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/ Użytkownik korzysta z Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta/ Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Na stronie Sklepu internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
 9. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator danych może udostępniać dane Klientów/Użytkowników podmiotom kurierskim. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pd adresem: _________________________
 10. W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator może udostępniać dane Klientów/Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie internetowym dostępne są pod adresem: ___________________
 11. Newsletter
 12. Klient/Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient/Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Administratora danych.
 13. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub udając się na formularz ______________, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, na dane wskazane w pkt I ppkt. 2.
 1. Okres przechowywania danych

        

 1. Dane Użytkownika/Klienta Administrator danych przechowuje przez ____ lat od daty zgłoszenia niepożądanego zdarzenia w związku z realizacją przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących nadzoru nad produktami chemicznymi.
 2. W przypadku gdy dane Użytkownika/Klienta przestaną być niezbędne dla realizacji wymienionych w ppkt 1 celów lub celów archiwizacyjnych związanych z obowiązkami prawnymi Administratora danych, zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 3. Administrator danych stosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa                                    i poufności przetwarzanych danych osobowych.

 

 • Konto
 1. Klient/Użytkownik nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym lub takich które mogą naruszać prawa osób trzecich, w szczególności zawierać sformułowania uznane za wulgarne.
 2. Klient/Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.
 3. W ramach rejestracji Klient / Użytkownik podaje typ konta lub płeć, imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, dane do wystawienia dokumentu sprzedaży, dane do wysyłki, adres e-mail adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient/Użytkownik zapewnia, że dane podane przez niego/nią w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient/Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. W chwili nadania Klientowi/Użytkownik dostępu do Konta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 5. Rejestracja Konta na jednej ze stron Sklepu internetowego oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępny jest Sklep internetowy.
 6. Klient/Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w pkt. I ppkt. 2.
 7. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu internetowego na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta/Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta/Użytkownika przez okres _______ miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem ______dniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

Data zamieszczenia dokumentu: ____ ______ 2022 roku.

Data ostatniej aktualizacji dokumentu: _____ _____ 202__ roku.

do weryfikacji

do uzupełnienia

do uzupełnienie

do uzupełnienia

do uzupełnienia

do uzupełnienia

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek